SPORT ARENA W ŁODZI

18-19.05

§1 Informacja ogólna

 1. Organizatorem wydarzenia (zwanego dalej „Targami” lub “Wydarzeniem”) pod nazwą  WeedWeek DAYS,  jest WEEDWEEK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Północna 46, 91-425 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001083123, NIP 7252339836, REGON 527519725, dalej nazywaną „Organizatorem”.
 2. Targi będą się odbywać w dniach 18 maja i 19 maja 2024 roku. Godziny trwania Targów w dniu 18 maja to 11:00-22:00, a w dniu 19 maja – 10:00-19:00.
 3. Targi odbywać się będą na terenie obiektu Sport Arena w Łodzi, położonej przy Alei Unii Lubelskiej 2.
 4. Teren ”Targów” oznacza obiekt Sport Arena w Łodzi lub inne miejsce, na które Targi mogą zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Targami.
 5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że WeedWeekDAYS (zwany dalej: Targami”) nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 6. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników Imprezy jest bezwzględne przestrzeganie przez wszystkich uczestników Targów postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
 7. Każdy Uczestnik Targów zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować podjęciem stosownych środków przez Organizatora, w tym usunięciem z terenu Imprezy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Imprezy lub usunięcia z niego osób, które naruszają postanowienia Regulaminu, zachowują się agresywnie, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku, bądź w inny sposób zakłócają prawidłowy przebieg Imprezy.
 9. Organizator informuje, że przebieg Wydarzenia będzie fotografowany, filmowany i rejestrowany przez Organizatora oraz inne podmioty działające na jego zlecenie. Zarejestrowany materiał fotograficzny, wideo oraz audio będzie wykorzystywany w celach informacyjnych i promocyjnych za pośrednictwem współczesnych oraz przyszłych technologii i technik medialnych. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do wyżej wymienionych celów.

§2 Udział w Wydarzeniu

 1. Uczestnikami Wydarzenia (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które posiadają bilet na Wydarzenie bądź otrzymały od Organizatora stosowne zaproszenie i zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.
 3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości. Osoba pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może wziąć udział w Wydarzeniu, pod warunkiem legitymowania się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie jej tożsamości i posiadania zgody na udział w Wydarzeniu udzielonej przez opiekuna prawnego. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, legitymujące się dokumentem pozwalającym na ustalenie i potwierdzenie ich tożsamości mogą wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 4. Wejście na Wydarzenie powinno nastąpić najpóźniej do godziny rozpoczęcia organizowanego Wydarzenia wskazanej na bilecie. Po tej godzinie Uczestnik nie ma gwarancji wstępu na Wydarzenie.
 5. Uczestnik akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie narządu słuchu oraz na działanie efektów świetlnych mogących powodować dyskomfort. 
 6. Każdy Uczestnik wydarzenia, bez względu na wiek, musi posiadać ważny bilet wstępu i ważny dokument ze zdjęciem w celu umożliwienia Organizatorowi weryfikacji wieku uczestnika.
 7. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników Imprezy jest bezwzględne respektowanie przez wszystkich uczestników Targów postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
 8. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz:
  1. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania terenu Wydarzenia;
  2. niszczenia infrastruktury, oznaczeń, tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i innego sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia;
  3. stosowania przemocy fizycznej oraz formułowania gróźb pod adresem innych uczestników Wydarzenia;
  4. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, reklamowej i promocyjnej bez zgody Organizatora;
  5. prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz podpisów bez zgody Organizatora;
  6. utrudniania innym uczestnikom Wydarzenia korzystania z jego oferty;
  7. spożywania napojów (w tym alkoholowych) i posiłków zakupionych poza terenem Wydarzenia.

§3 Ogólne zasady bezpieczeństwa

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu, gdzie organizowane jest Wydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Organizatora, a także zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób oraz mieniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia.
 3. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia:
  1. jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów mogących być uznane za niebezpieczne,
  2. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych, pirotechnicznych,
  3. parasoli z ostrymi zakończeniami,
  4. wszelkich cieczy,
  5. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  6. zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników (posiadających certyfikat i aktualne szczepienia z obowiązkiem ich przedstawienia, na wezwanie, personelowi Organizatora) towarzyszących osobom niepełnosprawnym,
  7. dużych toreb, plecaków oraz wszelkich przedmiotów o dużych gabarytach,
  8. profesjonalnych aparatów z fotoobiektywem mogącymi być uznanymi za profesjonalny sprzęt fotograficzny,
  9. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora,
  10. innych przedmiotów co do których Organizator uzna, że są one niebezpieczne dla uczestników Zlotu.
 4. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych Uczestników oraz Organizatora, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenia. Personel Organizatora uprawniony jest do zobowiązania osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim do opuszczenia terenu Wydarzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń personelu Organizatora.
 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach wchodzących w skład personelu Organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.
 7. Organizator zabrania wnoszenia na teren Wydarzenia alkoholu oraz innych środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 8. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Organizatora lub odpowiednie służby dbające o bezpieczeństwo i porządek.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu;
  3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Wydarzenia.

§4 Odwołanie Wydarzenia lub inna zmiana w zakresie Wydarzenia

 1. Organizator jest uprawniony do odwołania Wydarzenia z ważnej przyczyny, jaką stanowią w szczególności siła wyższa, kwestie bezpieczeństwa Uczestników, warunki atmosferyczne, choroba wykonawcy, czy inne istotne okoliczności uniemożliwiające odbycie Wydarzenia. Organizator o powyższym poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.weedweekdays.pl.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany wykonawcy lub programu Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca Wydarzenia– nabywcy biletów na Wydarzenie przysługuje prawo zwrotu ceny biletu.
 3. Nabywca biletu chcący otrzymać zwrot ceny biletu powinien zgłosić się do Organizatora- za pośrednictwem maila ania@weedweekdays.pl w ciągu 2 dni od daty odwołania / zmiany w zakresie Wydarzenia, o której mowa w ust. 2.
 4. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia Organizator może zaproponować nabywcy udział w Wydarzeniu w zmienionym terminie lub w innym miejscu na podstawie uprzednio zakupionego biletu.